© Sütçüler'e Ayrıntılı Bir Bakış

98.Sütçüler Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı

Sütçüler Sığla Ormanı ve Tabiatı Koruma AlanıKonumu: Akdeniz bölgesinde,Burdur ili, Bucak ilçesi,Kızıllı köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Saha 88.5 Ha.dır.

Ulaşım: Sütçüler ilçesine 59 km. mesafededir.

Özellikleri: Nadir ve tehlikeye maruz bir tür olan sığla ağacının en elit ve izole yayılışı bu sahada görülmektedir. Bilim ve eğitim amaçlı kullanımlarla gelecek nesillerin istifadesine sunulması düşünülmüştür.

Sığla (Liquidambar orientalis),kızılçam (Pinus brutia),sığ saçlı meşe(Quercus callis), kızılağaç (Almus glutinosa), çınar(pilanatus orientalis) bitki türlerini oluşturmaktadır.

Sahada dağ keçisi(cagra aegagrus), sincap(Sciurus vulgaris) çeşitli sürüngen ve amfil türleriyle çok sayıda yengeç bulunmaktadır.

Kaynak: Kültür Bakanlığı/İl Kültür Müdürlüğü İnternet Sitesi


ISPARTA SIĞLA ORMANI TABİATI KORUMA ALANI ANIT
AĞAÇLARI''
Hüseyin FAKİR¹
¹SDÜ Orman Fakültesi, 32260 Isparta
huseyinfakir@orman.sdu.edu.tr


“Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı” Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünde
yer almakta olup, idari yönden Isparta’nın Sütçüler ilçesi sınırları içinde
kalmaktadır. Büyüklüğü 88,5 hektar olan alanın denizden yüksekliği 180 m ile
550 m arasında değişmektedir. Sığla Ormanı, Aksu Çayı’nın oluşturduğu bir
vadi içerisinde, vadinin tabanı ile yamaçların alt kesimlerinde bulunmaktadır.
Araştırma alanında önceki yıllarda tespit edilerek tescili yapılmış Anadolu Sığla
ağacı türüne ait anıt ağaç mevcut değildir. Bu çalışmada Genç-Güner Yöntemi
kullanılarak 15 adet boyutsal anıt ağaç belirlenmiştir. Bu ağaçlarda taç çapı,
göğüs yüksekliğindeki çap ve boy tespitleri yapılmıştır. Yaş tahminleri ise artım
kalem örneklerinin yaş sayımı için sağlıklı olmaması nedeniyle yapılamamıştır.
Alandaki en görkemli anıt ağaç Çatal Sığla’ya aittir ve bu ağacın boyu 34 m ve
göğüs yüksekliğindeki çapı 130,6 cm’dir


ISPARTA SIĞLA ORMANI TABİATI KORUMA ALANI ANIT
AĞAÇLARI


ÖZET
“Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı” Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünde
yer almakta olup, idari yönden Isparta’nın Sütçüler ilçesi sınırları içinde
kalmaktadır. Büyüklüğü 88,5 hektar olan alanın denizden yüksekliği 180 m ile
550 m arasında değişmektedir. Sığla Ormanı, Aksu Çayı’nın oluşturduğu bir
vadi içerisinde, vadinin tabanı ile yamaçların alt kesimlerinde bulunmaktadır.
Araştırma alanında önceki yıllarda tespit edilerek tescili yapılmış Anadolu Sığla
ağacı türüne ait anıt ağaç mevcut değildir. Bu çalışmada Genç-Güner Yöntemi
kullanılarak 15 adet boyutsal anıt ağaç belirlenmiştir. Bu ağaçlarda taç çapı,
göğüs yüksekliğindeki çap ve boy tespitleri yapılmıştır. Yaş tahminleri ise artım
kalem örneklerinin yaş sayımı için sağlıklı olmaması nedeniyle yapılamamıştır.
Alandaki en görkemli anıt ağaç Çatal Sığla’ya aittir ve bu ağacın boyu 34 m ve
göğüs yüksekliğindeki çapı 130,6 cm’dir.


“Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı”, Akdeniz Bölgesi’nin batı
bölümünde yer almakta olup, idari yönden Isparta Sütçüler ilçesi sınırları
içinde kalmaktadır (Şekil 1). Alan, Isparta ve Antalya’ya 60 km, Isparta-
Antalya Dereboğazı karayoluna 3,5 km uzaklıktadır. Büyüklüğü 88,5
hektar olan alanın denizden yüksekliği 180 m ile 550 m arasında
değişmektedir.
Anıt ağaçlar, tarihi anıt ağaçlar, mistik anıt ağaçlar, folklorik anıt
ağaçlar ve boyutsal anıt ağaçlar olmak üzere dört grupta toplanır. Tarihi,
mistik ve folklorik anıt ağaçlar için yaş, boy, gövde çapı veya taç çapı
gibi boyutsal özellikler önemli değildir. Boyutsal anıt ağaçların ise
sayılan bu somut özellikler bakımından, tür ve yetişme ortamı bazında

seçkinleşmesi ve nesiller arası bağlantıyı kuracak kadar uzun bir süre (en
az 100 yıl) yaşayabilmeleri gerekir. Ayrıca, türün normal görünümünün
dışında özellikler gösteren ağaçlar, çok kıymetli ve mutlaka korunması
gereken özellikli ağaçlar olmakla beraber, tarihi, mistik, folklorik veya
boyutsal bir özellik taşımıyorlarsa, kesinlikle anıt ağaç olarak
ayrılamazlar (Asan, 1991, 1993, 1999; Genç ve Güner, 2001).
Bu çalışmada, “Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı” içerisinde 15
adet boyutsal anıt ağaç belirlenmiştir. Bu anıtsal ağaçlar alanda
yamaçların alt kesimlerinde bulunmaktadır. Oldukça sağlıklı olan bu
ağaçlar, düzgün ve silindirik gövdelere sahiptirler.


2. MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışmada, “Genç-Güner Yöntemi” kullanılmıştır. Bu yöntem anıt
ağaç envanteri ve anıt ağaç seçimi olmak üzere iki aşamadan
oluşmaktadır. Yöntemin uygulanışı kapsamında “Sığla Ormanı Tabiatı
Koruma Alanı”’nda saptanan en görkemli anıt ağaç ola “Çatal Sığla” için
doldurulan “anıt ağaç envanter karnesi” Çizelge 1’de; “anıt ağaç
değerlendirme formu” Çizelge 2’de ve anıt ağaç seçiminde dikkate
alınan, doğal orman ağacı türlerimiz için belirlenmiş “minimal ölçüler”
ve “minumum anıtsal değerler (MAD
Tür
) Çizelge 3’de verilmiştir.
Bu yöntemle, her anıt ağaca bir kod numarası da verilmiş olup
(Çizelge 1), kod numarası, “Çatal Sığla” için Sğ-32/Sütçüler/Günlüklü
mevkii şeklinde olmuştur.
Ağaç boyları Blume-Lies boy ölçer ile ölçülerek, ölçüm değerleri
envanter karnesinde 50 cm duyarlılıkla aşağıya yuvarlanarak verilmiştir.
Buna göre, hesaplanan değer 28,00-28,49 m arasında değişiyorsa, ağacın
boyu 28 m; 28,50-28,99 m arasında değişiyorsa, 28,50 m olarak kabul
edilmiştir. “Çatal Sığla”’nın boyu 34 m olarak kayıtlara geçirilmiştir
(Çizelge 1, Şekil 2).
Göğüs çapı ölçümünde, yerden 1,30 m yükseklikteki çevre ölçülmüş;
bu değer л sayısına (л=3,14) bölünerek göğüs yüksekliğindeki çap
hesaplanmıştır. Çevre ölçümleri arazi eğimli olduğu için yamacın üst
kısmında durularak yapılmıştır. Gövdede çatallanma olan ağaçlarda çatal
topraktan itibaren 2 m’nin üzerinde ise ölçümler ana gövde üzerinde
gerçekleştirilmiştir. “Çatal Sığla”’ya ait göğüs yüksekliği çapı 130,6 cm
olarak hesaplanmıştır (Çizelge 1, Şekil 2).
Taç çapını tespit etmek için, önce tacın izdüşümü içinde kalan alanın
doğu, batı, kuzey ve güney yönlerine doğru yarıçapları ölçülmüş ve
toplamı alınmıştır. Ölçümler sırasında şerit metrenin ucu daima ağaç
gövdesinin yarısında tutulmuştur. Daha sonra elde edilen değer, ikiye bölünerek ağaçların taç çapları belirlenmiştir. Hesaplanan değer 0,5 m
hassasiyetle aşağıya yuvarlanmıştır. “Çatal Sığla” taç çapı 12, 5 m olarak
belirlenmiştir (Çizelge 1).
Yaş tahminleri ise Pressler artım burgusuyla alınan artım kalem
örneklerinin yaş sayımı için sağlıklı olmaması nedeniyle yapılamamıştır.

3. BULGULAR
“Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı”’nda yapılan çalışmalar
sonucunda 15 adet boyutsal anıt ağaç saptanmıştır. Alanda saptadığımız
en kalın çaplı ağaç 130,6 cm göğüs çapına ve 34 m boya
ulaşmaktadır. Tabiatı Koruma Alanı’nın üst yamacına yakın bir yerde
bulunan bu ağaç 3,5 m’den sonra çatal bir gövdeye sahip, sağlıklı ve
silindirik bir gövdesi bulunmaktadır. Çatal Sığla’nın ve alanda bulunan
boyutsal anıt niteliği taşıyan diğer Sığla ağaçlarına ait ölçümler Çizelge
4‘de verilmiştir.
Aksu Çayı kenarında, vadi tabanında, Sığla meşceresinin aşağı
kesiminde ve düz arazi üzerinde ise boyutsal anıt niteliğinde olmayan

akat çok sayıda boylu sığla ağaçları mevcuttur. Saptadığımız en boylu
Sığla ağacı 41,5 m boya sahiptir.
Sığla ağaçları, Tabiatı Koruma Alanı’nında saf meşcere oluşturduğu
gibi, alanın vadi tabanında (Aksu Çayı kenarı), Alnus orientalis Decne.
var. orientalis ve Quercus cerris L. var. cerris ile, yamaçların alt
kesimlerinde ise Pinus brutia Ten. ile karışık meşcere kurmaktadır.
Sığla ormanının bulunduğu anakaya konglomera ve kalker olup,
toprak derinliği yamacın üst kısımlarında sığdır; aşağıya doğru
derinleşerek artmaktadır. Killi olan toprak ıslak halde yapışkan ve
kaygandır. Meşcerenin üst kısımlarında bulunan toprak ise genellikle
kurudur.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Anıt ağaçlar, yaşadıkları coğrafyanın hatta lokal ortamın, yüzyıllar
ötesinden günümüze ulaşabilmiş canlı tanıklarıdır. Yetiştikleri
ortamlarının ekolojik koşulları altında gelişip şekillendiklerinden, birer
dendroklimatolojik ve dendrokronolojik materyal niteliğindedir. Örneğin,
anıt ağaçların gövdelerinden artım burgusu yardımıyla alınan artım
kalemlerinin incelenmesiyle, ağacın yaşam boyunca oluşan iklimsel
değişmeler, maruz kaldığı böcek, mantar hatta yangın felaketleri
hakkında detaylı ve duyarlı bilgiler sahip olmak olasıdır.
Anıt ağaçlar ve meşcereler, sözkonusu türün veya türlerin nadiren
bulunduğu yaşam sahalarını (biyotopları) ve ender genotipleri de temsil
edebildiğinden; aynı zamanda biyo-genetik rezerv değeride taşır (Genç ve
Güner, 2003).
Bu olgudan hareketle, “Sığla Tabiatı Koruma Alanı”’nında bulunan
bu meşcere biyo-genetik bir rezervdir. Bu meşcere ülkemizdeki diğer
Sığla meşcerelerine kıyasla daha üstün özellikleri taşıdığı için “Anıt
Meşcere” olarak ilan edilmesi uygun olacaktır.
Ülkemizde doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan Sığla ağacı
(Liquidambar orientalis Mill.) dünya üzerinde mevcut 5 Sığla ağacı
türünden biridir. Bugünlere ulaşma şansına erişmiş bu nadide genetik
rezervimiz Karacaören-I Barajındaki su seviyesinde zaman zaman
meydana gelen yükselmeler ve baraj gövdesinden sızan sular,
yamaçlardan gelen su akıntılarını arttırmakta, meşcere içerisine yayılan
bu sular meyilli yamaçtaki toprakların yumuşayıp şişerek gevşek bir yapı
almasına ve özellikle yaşlı Sığla ağaçlarının devrilmelerine neden
olmaktadır. Ortaya çıkan bu durum DSİ yetkilileri ile görüşülerek, bazı
önlemler alınması uygun olacaktır.

Kaynak:S D Ü  O R M A N  F A K Ü L T E S İ  D E R G İ S İ 2005

 

Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.)

 

Dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanı Türkiye'nin güneybatısı ile Rodos adasıdır.

 

Saf ya da başka ağaçlarla karışık ormanlar kurar.

 

Ülkemizde 1.348 hektar saf sığla ormanı bulunmaktadır.

 

Ortalama 15-20 m'ye kadar boylanabilen sığla, kalın dallı ve geniş tepeli bir ağaçtır.

 

İlk bakışta çınarı andırır.

 

Yaşlandıkça, kabuğu koyulaşır ve derin çatlaklı bir görünüm alır.

 

Dallara uzun saplarla bağlanan yaprakları genellikle beş lopludur.

 

Gövdesinden çıkarılan balzam kozmetik ve eczacılıkta kullanılır


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Mahmut Leventoğlu, 06.07.2009, 23:56 (UTC):
Yukarıdaki bilgide bir hata var.Levhasında SÜTÇÜLER SIĞLA ORMANI VE TABİATI KORUMA ALANI olarak belirtilmektedir. Birçok yerde yayınlanmış yazılarda belgelerde bu şekilde geçmektedir.Dünyada üç bölgede doğal olarak yetişmiş olan SIĞLA Yurdumuzda sadece Sütçülerimizde ve Marmariste bulunmakta olup koruma altındadırlar.Bu konunun araştırılıp tekrar düzeltilmesini rica ederim.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Sitemizin 649488 ziyaretçisiniz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: Melih // Category: Etkinlikler

Hosgeldiniz
www.yesilsutculer.tr.gg sitemize bugüne kadar 208668 ziyaretçi ulasmıstır umarız daha iyi olabiliriz, Biz sütcüler daha iyi tanıtıyoruz, çünkü bizim sitemizin muhabirlerimiz sizlersiniz, Biz daha iyisi olana kadar en iyisi biziz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: admin // Category: Etkinlikler

Geleneksel 22. Dut ve Pekmez Şenlikleri bu yıl 9-10 Temmuz 2010 tarihlerinde ilçemizde düzenlenecektir.Tüm halkımız davetlidir.

20.SÜTCÜLER DUT VE PEKMEZ FESTİVALİ | http://www.yesilsutculer.tr.gg

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler.

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler

Sütcüler;, Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler: -Yıva (Bavlu), 1478-1501 tahrir kayıtlarında nahiye (zeamet), 1522 ve 1568 tahrir kayıtlarında kaza, Katip Çelebi'nin Cihannümasında ise kaza olarak görülmektedir. Bavulu şekline dönüşen isim, Cumhuriyet döneminde 1962 yılına kadar sürmüş, bu tarihte yerleşime dağ-dağlık anlamına gelen Cebel ismi verilmiştir. 1938 yılında, belde halkının büyük şehirlerde sütçülük yapmaları üzerine ismi Sütçüler olarak değiştirilmiş ve Eğirdir'e bağlı bir nahiye iken ilçe statüsü verilmiştir. * Adada Antik Kent ( Sağrak Köyü Zengi Mevkii),Kocaköy (PEDNELİSSOS) Kesme Kasabası,Mağara (Aşağı yaylabel Köyü civarı),Kurşunlu Harabeleri (Kasımlar-Karadutlar Mevkii),Seferağa Camii (Sütçüler Merkez),Asar Kalesi Kalıntıları (Hacıaliler Köyü Çağıllıpınar Mevkii),Sığırlık Kalesi Kalıntıları (Yeşilyurt Köyü),Sur Kalıntıları (Sütçüler Merkez Taşkapı Mevkii),Kitabe (Belen Mahallesi),Mağara ve Sarnıçlar (Beydilli Köyü) Su Yolu Kalıntıları (Gürleyik-Tota-Zengi arası), Melikler Kalesi (Melikler Köyü Bahçe Mevkii),Mağara (Karadağ),İnsuyu-Yeraltı Suyu (Bekirağalar Köyü),Mağara (Selimler Sarıtaş Köyü),Şeyh Muslihittin Türbesi (Şeyhler Türbesi),Yazılıkaya Kanyonu, (Sütçüler-Çandır arası),Karacaören Barajı (Çandır Köyü),Küçüksu Alabalık Tesisi (Yeşilyurt Köyü),İçmeler (Kasımlar yolu Tota Mevkii),Köprüçay Kanyonu (Kasımlar-Manavgat arası) Sütçüler Dut Pekmezi festivali her yıl Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır. .

Sütcüler yazısı, Sütcüler ile ilgili, Sütcüler tezi

Isparta ilinin güneyinde bulunan Sütçüler ilçesi, çok daglık, arazinin egim degerleri yüksek ve ormanlık bir alandır. Arazinin bu yapısı nüfus ve yerlesmeyi sekillendirmis, yörede az nüfuslu küçük köy ve bu köylere baglı mahallelerin olusumuna ortam hazırlamıstır. Bir köy merkezine baglı bulunan mahalleler, bazen sadece birkaç ailenin yasadıgı üç bes ev ve eklentisinden meydana gelmekte, bazen de baglı oldugu köyden daha fazla nüfusa sahip olabilmektedir. Bu kır yerlesmelerinde tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, orman isçiligi gibi ekonomik faaliyetler sürdürülmektedir. Ancak bu kır yerlesmelerinin dagınık, az nüfuslu ve ekonomik gelir düzeyinin çok düsük olmasından dolayı, Sütçüler kırsalından, basta Isparta sehrine olmak üzere göç olayı yasanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yerlesme, Dagınık yerlesme, Mahalle,Tarım, Hayvancılık.

ABSTRACT Sütçüler district located in Southern Isparta is an area which is very mountainous, high slopes values of the lands and woodland. This structure of the land shaped the settlement, and it created an environment to exist a less populated villages and district attached to the villages. The districts attached a village centre some time take place three or five houses where a few family are living in. However, sometimes it might have much population than the village that it is attached. Economic activities of this rural settlement carried out in these fields such as, fishing, cattleman, occupation of mountain, beekeeping. Because of being less populated and very low standard of living in these rural settlements, peoples migrate from rural settlement of Sütçüler to Isparta City. Low standard of transportation makes the education, health services difficult. Key Words; Settlement, scattered settlement, district, agriculture, animal husbandry.

  • SÜTÇÜLER’İN BASLICA COGRAFİ ÖZELLİKLERİ
  • KIR YERLESMELERİNİN BASLICA ÖZELLİKLERİ
  • Sütçüler’de Köylerin Rakım Degerleri

Sütçüler ilçesi, Isparta ilinin güneyinde yer almaktadır. Dogusunda Konya iline baglı Beysehir ve Derebucak, kuzey ve kuzeybatısında Egirdir ilçesi, güneyinde Antalya iline baglı Serik ve Manavgat ilçeleri, batısında Burdur ilinin Bucak ilçesi ile çevrilidir (Sekil-1). Yaklasık 128.800 hektar alanı ile Isparta ilinin, hemen hemen % 14’ünü içerirr. Kapladıgı alan itibarıyla Isparta’nın büyük ilçelerinden birisidir. Arazisinin denizden yüksekligi, 250 ile 2500 m arasında degismektedir. Batı Torosların güneybatı, kuzeydogu ve güneydogu dogrultusunda sıkısarak birbiri içine girmesinden meydana gelen üçgen içinde yer alması nedeniyle, Sütçüler’in tamamı daglık bir alan içerisinde bulunmaktadır. İçinde bulundugu fiziki ortamın sonucu topografik yapısı kısa mesafeler içinde degisen, engebeli alanların genis yer kapladıgı Sütçüler’de düz arazi çok azdır. İlçe’de düzlükler genelde plato görünümündedir ve dagların yüksek yerlerinde bulunmaktadır. Sütçüler’de arazinin topografik yapısı ve bitki örtüsü, nüfus ve yerlesmeyi de etkilemistir. Alanının büyüklügünün aksine, Sütçüler az nüfuslu bir ilçedir.