© Sütçüler'e Ayrıntılı Bir Bakış

99.SÜTCÜLERDE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPACAK VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

 
 SÜTCÜLERDE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPACAK VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE


- ÖZEL AĞAÇLANDIRMA;
§         Köy tüzel kişilikleri,§         Kamu kurum ve kuruluşları, §         Belediyeler, §         Tarımsal kalkınma kooperatifleri, §         Köye hizmet götürme birlikleri, §         Dernekler, §         Vakıflar, §         Şirketler,Ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından;  çam, sedir, kayın, ceviz, kestane, antep fıstığı vb. asli veya odun dışı orman ürünü veren bitki türleriyle yapılan  ağaçlandırmalardır. 

2- ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPILABİLEN SAHALAR

 Özel ağaçlandırma çalışmaları;§         Bozuk orman alanları ile orman toprağı (OT) sahalarında,§         Hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde,§         Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki alanlarda, Yapılabilmektedir. 

3-ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPILAMAYAN SAHALAR

 3.1- Orman ve Hazine arazilerinde; §       Verimli devlet ormanlarında,§       Turizm alanı olarak ilan edilen yerler,§       Tarihi, arkeolojik ve birinci derece doğal sit alanları,§       Deniz kıyı kenar çizgisi ve bitişiğinde yer alan alanlar (orman alanlarında 2000 m. İçerisinde),§       Tabii göl ve gölet kıyı kenar çizgisi bitişiğindeki alanlar, (orman alanlarında 500 m. İçerisinde),§       Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler,§       Toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler,§       2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen yerlerde,3.2- Sahipli arazilerde ; §       Tapusu olmayan, §       Zilyetliği mahkeme kararına dayanmayan yerlerde,Özel ağaçlandırma çalışmaları yapılamaz.

4-  SAHA BÜYÜKLÜĞÜ Özel ağaçlandırmaya konu sahasının;§         Orman alanlarında en az 30 dekar,§         Hazine arazilerinde an az 20 dekar,§         Sahipli arazilerde ise en az 5 dekar,büyüklüğünde olması gerekmektedir.§         Ormanlık alanlarda, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bir defada en fazla 3000 dekar sahada özel ağaçlandırma yapılabilir.§         Odun hammaddesi işleyerek faaliyetini sürdüren kuruluşların kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları özel ağaçlandırmalarda, maden sahalarında ve devlet ormanlarında fiilen fındık ve çay bahçesi olarak kullanılan yerlerde alt ve üst sınır aranmaz.  

5- ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPILABİLEN TÜRLER
 5.1- Orman Alanlarında;   §         Çam, meşe, sedir, göknar, kayın vb. asli orman ürünü veren türler, §         Meyvesinden faydalanılan ceviz, kestane, harnup, antepfıstığı, menengiç, badem, alıç, kuşburnu vb. türler, §         Hızlı gelişen kavak, okaliptüs, kızılağaç vb türler ile tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu bitkilerin ekimi veya dikimi yapılabilir
 5.2- Hazine Arazilerinde ve Sahipli Arazilerde; 
  • Orman sayılan yerlerde kullanılan bütün türlere ek olarak zeytin ile tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu bitkilerin  yanında tarım ürünleri yetiştirilmesine izin verilir

 


6- BAŞVURU

 §         Orman alanlarında, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü veya Orman Bölge Müdürlüğü yada Orman İşletme Müdürlüklerine,§         Hazine arazilerinde, illerde Valiliğe, ilçelerde Kaymakamlığa,§         Sahipli arazilerde ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne,bir dilekçe ile başvurulur.§         Tüm müracaatlarda, talep edilen sahaya ait kroki, harita yada tapu ve çapı dilekçeye eklenir.

7- ETÜT VE PROJELENDİRME

 Müracaattan sonra ilk inceleme ve ön etüt raporu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü  görevlileri tarafından yapılır.§         Köy tüzel kişilikleri ile, Genel Müdürlüğümüzün uygun görmesi halinde; §         Belediyelerin, §         Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin,§         Köye hizmet götürme birliklerinin, Uygulama projeleri, ücretsiz olarak Çevre ve Orman Bakanlığı birimleri tarafından yapılır. §         Diğer gerçek ve tüzel kişilere ait uygulama projeleri ise serbest çalışan orman mühendisine müracaat sahibi tarafından yaptırılır. §         100 Dekardan küçük sahalar için düzenlenen ön etüt raporu proje yerine geçtiğinden, ayrıca uygulama projesi düzenlenmesine veya düzenlettirilmesine gerek yoktur.  

8- ÖZEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDA YAPILAŞMA

 §         Ormanlık alanlardaki özel ağaçlandırmalarda yapılaşma kesinlikle yasaktır. §         Hazine arazilerinde tesis edilen alanının % 0,1 (binde biri), §         Sahipli arazilerde de % 6’sı,   kadar alanda koruma ve bakım amaçlı bina yapılabilir.

  9- ELDE EDİLECEK ÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ  §         Özel ağaçlandırma sahaları işletme planına göre işletilir. Tesis edilen ormanlardan proje süresi sonuna kadar elde edilecek her türlü ceviz, kestane gibi meyveler ile kesim çağında elde edilecek tüm ürünler talep sahibi tarafından hiçbir izne tabii olmadan istenildiği gibi değerlendirilir.

10- ÖZEL FİDANLIKLAR

 §         Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde özel fidanlık kurulabilir. §         Hazine arazilerinde özel fidanlık kurmak isteyenler İllerde Valiliklere, İlçelerde Kaymakamlıklara başvururlar.  §         Özel fidanlıklara konu olacak sahanın  en az 10 dekar olması gerekir.§         Özel fidanlıklar, serbest orman mühendisi tarafından tanzim edilen özel fidanlık kuruluş raporuna dayanılarak tesis edilir. §         Kredi talebi halinde; uygulama projesi gideri kadar düşük faizli kredi verilebilir.§         Özel fidanlıklarda çıplak köklü, tüplü, çok yaşlı, boylu, formlu fidanlar ve süs bitkileri yetiştirilebilir. Fidanlıklarda yetiştirilen fidanların %70’ inin orman ağaç ve ağaççık fidanı olması zorunludur.

11- ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ DENETİMİ

 Özel ağaçlandırma çalışmaları İl Müdürlüklerince oluşturulan heyetler tarafından proje süresi sonuna kadar her yıl kontrol edilir.§       Projede belirtilen işlerin zamanında yapılmaması,§       Saha teslimi veya proje onayından itibaren 30 gün içinde çalışmalara başlanılmaması,§       Projede belirlenen türler dışında türlerle ağaçlandırma yapılması,§       Orman alanlarında, proje sahasına bina yapılması,§       Proje sahasının herhangi bir şekilde amacı dışında kullanılması,§       Taahhütnameye uygun hareket edilmemesi,§       Ağaçlandırma tekniğine uygun çalışılmaması,§       Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde izin verilen alandan daha fazla alanda yapılaşma olması,hallerinde talep sahipleri denetim heyeti tarafından yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereklerini verilen süre içinde yerine getirmeyenlerin saha tahsis izinleri, kredileri ve projeleri iptal edilir.

 

12- HİBE VE KREDİLENDİRME

 Özel ağaçlandırma yapmak isteyen;§         Köy tüzel kişiliklerine hibe verilmektedir.§         Diğer gerçek ve tüzel kişilere, §         Belediyelere,§         Tarımsal kalkınma kooperatiflerine,§         Köylere hizmet götürme birliklerine,§         Şirketlere,§         vakıflara,§         derneklere,      kredi tahsisi yapılmaktadır

13- KREDİ VERİLEN İŞ GRUPLARI

 Özel ağaçlandırma kapsamında projede belirtilen; §         arazi hazırlığı,§         ekim veya dikim,§         fidan veya tohum bedeli (aşı kalemi),§         ahşap ihata kazığı ve dikenli tel,§         üç yıllık bakım, tutarı kadar hibe yada kredi verilir.Fidanlıklarda ise ödeneklerin imkan verdiği ölçüde proje bedeli kadar kredi verilebilir.

14- TAHSİS EDİLEN KREDİ KARŞILIĞI BORÇLANMA

 §       Hibe yapılan köy tüzel kişilerinden saha tahsisleri yada projelerinin iptal edilmesi durumunda aldıkları hibeyi yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceklerine dair taahhütname alınır. §       Kredi tahsis edilen tarımsal kalkınma kooperatifleri, köye hizmet götürme birlikleri ile belediyeler adlarına düzenlenecek noter onaylı borç senedi veya gayrimenkul ipoteği,§       Diğer gerçek ve tüzel kişiler ise iki muteber müşterek müteselsil kefil tarafından imzalanacak noter onaylı borç senedi veya gayrimenkul ipoteği,karşılığında borçlandırılır.  Kefiller, Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olmalıdır. Kredi tahsisi yapıldığının ilgilisine tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde borç senedinin veya gayrimenkul ipoteğinin idareye verilmesi zorunludur.

15- KREDİ FAİZ ORANLARI

 §     Asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklar ile yapılacak özel ağaçlandırmalara verilen krediler faizsizdir.§     Hızlı gelişen türler ile odun dışı orman ürünü veren Ceviz, Kestane, Antepfıstığı, Mahlep ve Harnup türleriyle yapılacak ağaçlandırmalar için verilecek kredi ile özel fidanlık, özel imar-ihya, özel enerji ormanı çalışmaları için verilen krediye faiz uygulanmaktadır. Faiz, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide biri oranındadır. 

16- KREDİNİN GERİ DÖNÜŞ ZAMANI

 §       Asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklar ile yapılacak ağaçlandırmalar için verilen kredi, otuzuncu yılın Ekim ayında bir defada geri alınır.§       Hızlı gelişen türler ile odun dışı orman ürünü veren türler için verilen kredi ile özel fidanlık, özel imar-ihya, özel enerji ormanı çalışmaları için verilen kredi on beşinci yılın Ekim ayında faizi ile birlikte bir defada geri alınır.  

 

Ayrıntılı bilgi için

 

Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü
Tel: 0246 351 2020


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: zeynep, 04.09.2011, 19:02 (UTC):
mesire alanları için faizsiz kredi veriliyor mu ?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Sitemizin 652811 ziyaretçisiniz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: Melih // Category: Etkinlikler

Hosgeldiniz
www.yesilsutculer.tr.gg sitemize bugüne kadar 208668 ziyaretçi ulasmıstır umarız daha iyi olabiliriz, Biz sütcüler daha iyi tanıtıyoruz, çünkü bizim sitemizin muhabirlerimiz sizlersiniz, Biz daha iyisi olana kadar en iyisi biziz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: admin // Category: Etkinlikler

Geleneksel 22. Dut ve Pekmez Şenlikleri bu yıl 9-10 Temmuz 2010 tarihlerinde ilçemizde düzenlenecektir.Tüm halkımız davetlidir.

20.SÜTCÜLER DUT VE PEKMEZ FESTİVALİ | http://www.yesilsutculer.tr.gg

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler.

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler

Sütcüler;, Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler: -Yıva (Bavlu), 1478-1501 tahrir kayıtlarında nahiye (zeamet), 1522 ve 1568 tahrir kayıtlarında kaza, Katip Çelebi'nin Cihannümasında ise kaza olarak görülmektedir. Bavulu şekline dönüşen isim, Cumhuriyet döneminde 1962 yılına kadar sürmüş, bu tarihte yerleşime dağ-dağlık anlamına gelen Cebel ismi verilmiştir. 1938 yılında, belde halkının büyük şehirlerde sütçülük yapmaları üzerine ismi Sütçüler olarak değiştirilmiş ve Eğirdir'e bağlı bir nahiye iken ilçe statüsü verilmiştir. * Adada Antik Kent ( Sağrak Köyü Zengi Mevkii),Kocaköy (PEDNELİSSOS) Kesme Kasabası,Mağara (Aşağı yaylabel Köyü civarı),Kurşunlu Harabeleri (Kasımlar-Karadutlar Mevkii),Seferağa Camii (Sütçüler Merkez),Asar Kalesi Kalıntıları (Hacıaliler Köyü Çağıllıpınar Mevkii),Sığırlık Kalesi Kalıntıları (Yeşilyurt Köyü),Sur Kalıntıları (Sütçüler Merkez Taşkapı Mevkii),Kitabe (Belen Mahallesi),Mağara ve Sarnıçlar (Beydilli Köyü) Su Yolu Kalıntıları (Gürleyik-Tota-Zengi arası), Melikler Kalesi (Melikler Köyü Bahçe Mevkii),Mağara (Karadağ),İnsuyu-Yeraltı Suyu (Bekirağalar Köyü),Mağara (Selimler Sarıtaş Köyü),Şeyh Muslihittin Türbesi (Şeyhler Türbesi),Yazılıkaya Kanyonu, (Sütçüler-Çandır arası),Karacaören Barajı (Çandır Köyü),Küçüksu Alabalık Tesisi (Yeşilyurt Köyü),İçmeler (Kasımlar yolu Tota Mevkii),Köprüçay Kanyonu (Kasımlar-Manavgat arası) Sütçüler Dut Pekmezi festivali her yıl Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır. .

Sütcüler yazısı, Sütcüler ile ilgili, Sütcüler tezi

Isparta ilinin güneyinde bulunan Sütçüler ilçesi, çok daglık, arazinin egim degerleri yüksek ve ormanlık bir alandır. Arazinin bu yapısı nüfus ve yerlesmeyi sekillendirmis, yörede az nüfuslu küçük köy ve bu köylere baglı mahallelerin olusumuna ortam hazırlamıstır. Bir köy merkezine baglı bulunan mahalleler, bazen sadece birkaç ailenin yasadıgı üç bes ev ve eklentisinden meydana gelmekte, bazen de baglı oldugu köyden daha fazla nüfusa sahip olabilmektedir. Bu kır yerlesmelerinde tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, orman isçiligi gibi ekonomik faaliyetler sürdürülmektedir. Ancak bu kır yerlesmelerinin dagınık, az nüfuslu ve ekonomik gelir düzeyinin çok düsük olmasından dolayı, Sütçüler kırsalından, basta Isparta sehrine olmak üzere göç olayı yasanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yerlesme, Dagınık yerlesme, Mahalle,Tarım, Hayvancılık.

ABSTRACT Sütçüler district located in Southern Isparta is an area which is very mountainous, high slopes values of the lands and woodland. This structure of the land shaped the settlement, and it created an environment to exist a less populated villages and district attached to the villages. The districts attached a village centre some time take place three or five houses where a few family are living in. However, sometimes it might have much population than the village that it is attached. Economic activities of this rural settlement carried out in these fields such as, fishing, cattleman, occupation of mountain, beekeeping. Because of being less populated and very low standard of living in these rural settlements, peoples migrate from rural settlement of Sütçüler to Isparta City. Low standard of transportation makes the education, health services difficult. Key Words; Settlement, scattered settlement, district, agriculture, animal husbandry.

  • SÜTÇÜLER’İN BASLICA COGRAFİ ÖZELLİKLERİ
  • KIR YERLESMELERİNİN BASLICA ÖZELLİKLERİ
  • Sütçüler’de Köylerin Rakım Degerleri

Sütçüler ilçesi, Isparta ilinin güneyinde yer almaktadır. Dogusunda Konya iline baglı Beysehir ve Derebucak, kuzey ve kuzeybatısında Egirdir ilçesi, güneyinde Antalya iline baglı Serik ve Manavgat ilçeleri, batısında Burdur ilinin Bucak ilçesi ile çevrilidir (Sekil-1). Yaklasık 128.800 hektar alanı ile Isparta ilinin, hemen hemen % 14’ünü içerirr. Kapladıgı alan itibarıyla Isparta’nın büyük ilçelerinden birisidir. Arazisinin denizden yüksekligi, 250 ile 2500 m arasında degismektedir. Batı Torosların güneybatı, kuzeydogu ve güneydogu dogrultusunda sıkısarak birbiri içine girmesinden meydana gelen üçgen içinde yer alması nedeniyle, Sütçüler’in tamamı daglık bir alan içerisinde bulunmaktadır. İçinde bulundugu fiziki ortamın sonucu topografik yapısı kısa mesafeler içinde degisen, engebeli alanların genis yer kapladıgı Sütçüler’de düz arazi çok azdır. İlçe’de düzlükler genelde plato görünümündedir ve dagların yüksek yerlerinde bulunmaktadır. Sütçüler’de arazinin topografik yapısı ve bitki örtüsü, nüfus ve yerlesmeyi de etkilemistir. Alanının büyüklügünün aksine, Sütçüler az nüfuslu bir ilçedir.